Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Žákovský parlament > Práce ŽP

Práce ŽP

1. Volby do žákovského parlamentu (ŽP)

 • Členové žákovského parlamentu (ŽP) jsou demokraticky voleni kolektivy 4. - 9.tříd na začátku každého školního roku.
 • Výhodné je volit 1 zástupce z řad chlapců a 1 zástupkyni z řad dívek, ale toto není podmínkou.

2. Organizace schůzek

 • Schůzky se konají v jazykové učebně a o jejich svolání a organizaci rozhodují vedoucí učitelé – členové parlamentu z řad učitelů.
 • Tradicí je setkání 1x měsíčně + mimořádné schůzky dle potřeby plánovaných akcí.

3. Pravidelná aktualizace nástěnky ŽP v mezipatře.

4. Organizační zajištění celoškolní sběrové soutěže

 • Zástupci členů ŽP provádí 2x týdně vážení papíru.
 • Vedoucí ŽP vyhlašují po dohodě s Mgr. J. Žádníkovou aktivní sběrové týdny.
 • Vedoucí ŽP vyhodnocují aktivní sběrové týdny i celoroční soutěž, zajišťují odměny vítězům a informují ostatní o výsledcích soutěže (kronika, rozhlas, nástěnka ŽP).
 • Zástupci vítězných tříd zajišťují předání odměn (sladkosti, finanční hotovost apod.) ostatním žákům vítězné třídy.

5. Soutěž mezitřídních kolektivů

 • Vedoucí ŽP se podílí na průběhu a průběžném měsíčním hodnocení soutěže.
 • Po dohodě se členy ŽP sestavují vedoucí návrhy kritérií a jejich bodové ohodnocení.
 • ŽP zajišťuje přípravu a výrobu tabulek k bodovému hodnocení.
 • Vedoucí ŽP měsíčně vyhodnocují dosažené body a zajišťují včasné zveřejňování výsledků na nástěnce ŽP.
 • Určený člen ŽP shromažďuje jmenný seznam žáků
 • jednotlivých tříd na akcích organizovaných školou či městem (např. sportovní, konverzační, recitační, zdravotnická soutěž apod.), vede evidenci dosažených výsledků ( 1.-3.místo) a toto předává učitelům ŽP ke zpracování do soutěže.

6. Organizační zajištění akcí uvedených v celoročním plánu projektu ŠPZ (škola podporující zdraví)

 • Vedoucí ŽP by měli být informováni o akcích, které jsou uvedeny v prováděcím plánu projektu ŠPZ a měli by zajistit jejich organizování ŽP.

7. Přijímání a řešení návrhů a připomínek členů ŽP k dění ve škole a k potřebám a přáním všech žáků školy nebo třídních kolektivů.

 • Prostřednictvím členů ŽP je zajišťována vzájemná komunikace mezi vedením školy a žáky.
 • Uskutečnění zpětné vazby po celoškolních akcích (dílny, oslavy výročí, jarmark, dny zdraví apod.) – členové ŽP provádějí zpětnou vazbu ve svých třídách a výsledky předávají vedoucím ŽP.

8. Seznamování žáků s vizí školy (ŠVP, projekt ŠPZ)

 • Členové ŽP jsou seznamováni na schůzkách s vizí školy, s předkládanými projekty, s plánovanými akcemi a tyto informace dále prezentují ve svých třídách ( ve spolupráci s třídním učitelem, samostatně o přestávce apod.).

9. Členové ŽP schvalují ředitelská volna vyhlašovaná ředitelkou školy.

10. Vyhlašování mimořádných akcí školy

 • Členové žákovského parlamentu se podílejí na vyhlašování a organizaci mimořádných akci školy.
 • např. tematicky zaměřená výzdoba třídy (podzim, Valentýn)
 • barevné dny, čepicový den
 • návrhy dílen (Adventní odpoledne, Den stromů, Den zvířat, Den dětí)

11. Informace o práci ŽP – výsledky soutěží, uskutečněné akce, fotografie a další materiály jsou v elektronické podobě předávány správci sítě.

Našim nástupcům přejeme hodně sil, kreativity a nových nápadů a především vstřícné a ochotné partnery z řad žáků, členů žákovského parlamentu.