Drobečková navigace

Úvod > Škola

Škola

Posláním každé základní školy je nejen žáky naučit číst, psát a počítat, ale i dále se snažit podporovat u žáků tvořivé myšlení, samostatnost a chuť se dále vzdělávat. Pestré formy výuky, ať už kooperativní vyučování, projektové vyučování či využívání počítačů ve výuce, motivuje žáky k lepším výsledkům.

Přednosti naší školy je především nízký počet žáků ve třídách, umožňující individuální přístup vyučujících k žákům se specifickými poruchami učení či k problémovým žákům, a vysoká aprobovanost učitelů, která je nejen základem pro kvalitní výuku, ale rovněž poskytuje širokou nabídku volitelných předmětů na 2. stupni. Také materiální vybavení je nepostradatelnou složkou vzdělávacího procesu, škola je vybavena odbornými učebnami, a to fyzikálně-chemickou učebnou, multifunkční jazykovou učebnou s interaktivní tabulí, hudebnou, multimediální učebnou s knihovnou, dvěma počítačovými učebnami a dvěma tělocvičnami. Velmi úzká spolupráce funguje s Unií rodičů, jež se aktivně podílí na organizování školních akcích, např. vítání prvňáčků, rozloučení s 9. třídami, přeřazení páťáků na 2. stupeň, maškarní ples, jarní brigáda, den otevřených dveří, školní akademie, den dětí atd.

Škola vedle zmiňované unie disponuje Školskou radou, a to od roku 2006, Žákovským parlamentem nebo také Redakční radou, která vydává školní časopis Beníkoviny. V neposlední řadě důležitou roli hraje Školní poradenské pracoviště doplněné od ledna 2007 školním psychologem udržujícím zdravé klima ve škole.

Nabídka povinných a povinně volitelných předmětů je rozmanitá, tak například ve všech třídách 2. stupně probíhá povinná výuka informatiky, anglický jazyk je povinně vyučován od 1. ročníku a další cizí jazyky jsou žákům nabízeny od 7. ročníku.

Ani volnočasové aktivity nejsou zanedbatelné, žáci se mohou zapojit do celé řady zájmových útvarů – Všeuměl, Výtvarný kroužek, Zdravotnický kroužek, Klub volného času a samozřejmě Sportovní aktivy či šestým rokem fungující Sportovní club aerobic. Sportovní rozmanitosti najdeme také během samotných hodin tělesné výchovy, během které se žáci mimo jiné zdokonalují v plavání nebo bruslení v nedalekém sportovním areálu.

Hlavní motivací vytvořit kvalitní webové stránky, poskytující dostatek potřebných a přehledně uspořádaných informací, je především velká konkurence. V našem městě je pět základních škol, které neustále svádějí boj o každé dítě, jenž nastupuje do základní školy. Zavedený systém, že čím má škola více žáků, tím dostává i větší finanční dotace na vzdělávání, vede k neustálému zdokonalování právě v oblasti informovanosti ohledně dění ve škole. Opět zde tedy platí přímá úměrnost, čím větší povědomí veřejnosti o dané škole, tím větší šance získat dítě pro studium. Tudíž je třeba volit v dnešní době nejúčinnější způsob propagace, a to prostřednictvím internetu.