Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Informace k Zápisu do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025

Informace k Zápisu do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025Informace k Zápisu do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025

(pokyny pro rodiče)

 

Pro školní rok 2024/25 je zápis do 1. ročníků základních škol určen pro děti, které do 31. 8. 2024 dosáhnou šestého roku věku a pro děti s již uděleným odkladem školní docházky.

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 se uskuteční ve středu 3. dubna 2024 v době od 9.00 do 17.00 na elokovaném pracovišti (malá škola). Termíny zápisů jsou jednotně stanoveny pro všechny školy zřizované městem Bohumín.

 

Na webu školy www.zsbenesovka.cz si od pondělka 25. března 2024 od 8.00 hodin můžete rezervovat termín a konkrétní čas zápisu ZDE, kdy se k zápisu dostavíte. V rezervovaný čas se prosím dostavte se všemi potřebnými dokumenty k zápisu na malou školu, kde proběhne samotný zápis. Všechny požadované dokumenty si můžete dopředu stáhnout a vyplnit na webu školy v „Okénku předškoláka“. Tím urychlíte administrativní proces.

Zákonní zástupci, kteří již mají potvrzený odklad povinné školní docházky z PPP/SPC, mají vyplněné předepsané dokumenty a dítě se zápisu neúčastní, se nemusí registrovat a mohou přijít požádat ve stanovené době o odklad rovnou!

 

Všechny dokumenty a další informace je možno stáhnout na www.zsbenesovka.cz („okénko předškoláka“).

Průběh zápisu

 1. formální (administrativní část) zápisu,
 2. rozhovor s dítětem a další činnosti; různorodé aktivity, jejichž prostřednictvím budou sledovány základní ukazatele jejich školní připravenosti.

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

 • vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,
 • zápisní list,
 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte (u dětí cizinců jiný doklad totožnosti),
 • doložení trvalého pobytu,
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR.

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

 • vytištěná a podepsaná žádost o odklad povinné školní docházky,
 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte (u dětí cizinců jiný doklad totožnosti),
 • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky,
 • doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.

 

Informace k odkladu povinné školní docházky!

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Pokud rodiče mají pochybnosti o dostatečné připravenosti dítěte nastoupit do školy a zvažují odklad, doporučujeme v první řadě poradit se s učitelkami v MŠ, které děti znají. Podnět k odkladu školní docházky může dát také dětský lékař nebo pedagog, který provádí zápis do 1. třídy.

Aby mohl ředitel školy podle § 37 odst. 1 školského zákona odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, musí zákonný zástupce předložit:

1)  žádost od odkad k povinné školní docházce (odkaz na webu školy -  nebo ji vypíše přímo u zápisu),

2)  doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC),

3)  doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Pokud zákonný zástupce nepředloží tato doporučení přímo u zápisu, musí je dodat nejpozději do 31. 5. 2024.

Doporučujeme rodičům, aby si potřebné dokumenty zajistili včas z důvodu urychlení průběhu správního řízení (optimálně předložit obě doporučující stanoviska k odkladu zároveň s žádostí o odklad v době konání zápisu).

 

O žádosti rozhodne ředitelka školy do 30 dnů ode dne jejího přijetí. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, budou v téže lhůtě oznámena zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn ve vstupních prostorách hlavní školní budovy i elokovaného pracoviště a na stránkách školy www.zsbenesovka.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Tato rozhodnutí nebudou zákonným zástupcům zasílána.

 

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, stejnopis bude předán na prvních třídních schůzkách, které se uskuteční v červnu 2024. O termínu budete včas informováni.

 

Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno doporučeně poštou.

 

Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude ode dne zveřejnění výsledků zápisu připravené k vyzvednutí v kanceláři školy.

 

Kritéria pro přijímání žáků

Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu (dle určené spádové oblasti), následně děti mající sourozence na ZŠ a děti navštěvující MŠ při ZŠ.

 

Další informace

V případě, že se zápisu nemůžete z jakéhokoli důvodu zúčastnit, nebo dojde k jiným nepředvídatelným situacím, kontaktujte vedení školy       (e- mailem, telefonicky) a domluvte se na individuálním postupu.

 

Škola plánuje otevřít maximálně 2 třídy.

 

V případě dotazů volejte:  731 130 721 …………nebo pište: skola@zsbenesovka.cz


Co naše škola nabízí pro školní rok 2024/2025?

 • školu rodinného typu = nižší počet žáků ve třídách, klid a bezpečí pro děti, příjemné a bezpečné školní klima,
 • odborné pedagogické pracovníky – školní psycholog, kariérový poradce, asistenti pedagoga, adaptační koordinátoři,
 • výuku mladších žáků na bezpečném elokovaném pracovišti,
 • výuku jazyka anglického od 1. třídy a výuku s rodilým mluvčím,
 • Cambridge zkoušky s mezinárodně uznávanými certifikáty,
 • zaměření na finanční gramotnost a orientaci ve světě financí,
 • vedení ke čtenářské gramotnosti, práci s texty a encyklopediemi, čtenářské dílny a lekce, prožitkové a pisatelské dílny,
 • možnost zapůjčení knih ze žákovské knihovny zcela zdarma,
 • moderní výuku – interaktivní tabule, interaktivní učebnice, iPady, moderní a efektivní metody kritického myšlení,
 • nadstandardně vybavené třídy s IT technikou,
 • odborné multifunkční učebny,
 • akce v rámci projektu Rodiče vítáni, třídní tripartity, úzkou spolupráci s rodiči, rodičovské kavárničky,
 • pravidelné třídnické hodiny s třídním učitelem,
 • zapojení do projektů a projektového vyučování,
 • podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, školního psychologa, asistenty pedagoga a speciálního pedagoga, přizpůsobení žákům s jakýmkoliv handicapem,
 • příjemné a bezpečné školní klima,
 • zaměření na ekologickou výchovu a zdravý životní styl,
 • dotované →pobyty v přírodě, ovoce a zeleninu do škol, mléko do škol, výjezdy do Světa techniky, adaptační pobyty,
 • bohatou sportovní činnost, plavání, bruslení, …
 • školní zahrady s možností venkovní výuky,
 • samostatnou školní družinu s rozlehlou zahradou,
 • spolupráci se školami v zahraničí,
 • přestávky na dvoře, ve školní knihovně, relaxační koutky na chodbách aj.

 

Co má umět předškolák k zápisu?

 co_ma_zak_umet_1trida.png